Gå til innholdet

Membranfiltrering

I Norge benyttes både overflatevann og grunnvann som kilder for drikkevannsforsyning og til industrielle formål. Overflatevannet kan være farget av humus og ha usikre bakteriologiske tilstander. Grunnvannet er ofte visuelt av veldig god kvalitet, men her kan det være utfordringer med jern, kalk eller salter fra marine avsetninger.  Utfordringene for brukerne kan være estetiske ulemper, fare for sykdomsutbrudd, beleggdannelser på armatur og maskinutstyr og ikke minst problemer med korrosjon.

Membrananlegg for industriell anvendelse

Alfsen og Gunderson har et standardprogram av ferdig sammensatte RO- anlegg på ramme.

Aktuelle anvendelsesområder er:

  • Befuktning og vannbasing
  • Laboratorieanvendelser
  • Trykkerier
  • Vaskemaskiner og bilvask
  • Drikkevareindustrien

Brosjyre 

Aktuell leveranse : Bergen Holm - Nidarå

På Bergene Holm produseres trelast og denne trelasten blir tørket i et spesialdesignet anlegg (også levert av Alfsen og Gunderson) der det som en del av prosessen foregår en såkalt basing med vann.

Problem

Til basingen har det blitt benyttet vann som forsynes fra et grunnvannsanlegg. Etter en tids drift ble det observert tetting i rør og dyser og store rustskader på komponenter i anlegget. Etter nærmere undersøkelser viste det seg at råvannet inneholdt høye konsentrasjoner av salter (bl.a. klorid) og i tillegg var vannets pH-verdi lav.

Løsning

Etter en grundig vurdering, bl.a. med støtte fra eksperter på NTNU, så ble det besluttet å installere et komplett anlegg for vannbehandling bestående av partikkelfilter, avherding, RO-anlegg, utjevningstank, trykkøkningspumpe og pH-regulering. Alt utstyr levert, montert og igangkjørt som en komplett leveranse fra Alfsen og Gunderson AS.

Resultat

Etter oppstart av vannbehandlingsanlegget er det ikke meldt om driftsproblemer knyttet til tetting av dyser/rør eller korrosjon.

Vi leverer en totalløsning

Våre anlegg kan kompletteres med forbehandling (partikkelfjerning og avherding) samt lagertanker og trykkøkningspumper. I tillegg leverer vi ved behov anlegg for pH-regulering samt UV-anlegg (link til UV-anlegg i ag.no) eller klodoseringsanlegg for desinfeksjon.

Driftssikker forbehandling

Vi legger stor vekt på å levere en robust og driftssikker forbehandlingsenhet. Filtergraden er normalt fra 5µ til 50µ. I dette filtreringsområdet kan vi levere patronfilter eller filter med automatisk tilbakespyling. Vi bruker AG Jet filter som er et unikt filterkonsept uten roterende deler, eller AG DDF Filterautomat i spesielt krevende anvendelser med vanskelig råvann og krav til fin filtrering. RO-anlegg må også normalt ha et avherdingsanlegg som ytterligere forbehandling for å beskytte mot at kalk avsettes på membranene. Filtrene fra Kinetico er særdeles velegnet til dette formålet.
 

Spør oss om membranfiltrering!

Felt markert med * må fylles ut.