Gå til innholdet

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Vår kultur skal være basert på gjensidig ærlighet og respekt, og alle ansatte i Alfsen og Gunderson (AG) skal etterleve dette og som et minimum overholde samfunnets lover og regler. Våre retningslinjer for etikk skal gi veiledning og skape bevissthet om etiske problemstillinger. Vi forventer også at den ansatte bruker godt skjønn og vurderingsevne i tjeneste for AG. Er den ansatte i tvil om en aktivitet er lovlig eller etisk forsvarlig, skal vedkommende rådføre seg med nærmeste leder eller andre som har et særskilt ansvar for at disse overholdes.

Ansvar og myndighet
Alle AG's ansatte og deltidsansatte er ansvarlige for at våre etiske retningslinjer følges. Alle aktiviteter skal utføres på en etisk forsvarlig måte. AG's etiske retningslinjer for personlig atferd, integritet og lojalitet, sammen med lover og regler skal følges.

Personlig atferd
AG's medarbeidere skal behandle alle de kommer i kontakt med gjennom sitt arbeid med høflighet og respekt, og de må ikke oppføre seg på en måte som kan krenke lokale skikker eller lokal kultur.

Rusmidler
AG stiller krav om at den ansatte ikke er påvirket av rusmidler, alkohol inkludert, i arbeidstiden. Begrensede mengder alkohol kan likevel bli konsumert ved spesielle anledninger i forbindelse med middager og andre arrangementer der dette er annonsert. Under ingen omstendigheter skal inntaket kombineres med drift av maskineri, kjøring eller andre aktiviteter som ikke er forenlige med bruk av alkohol.

Ikke-diskriminering
AG jobber for en åpen og inkluderende arbeidskultur. Vi erkjenner og verdsetter at alle mennesker er unike og verdifulle og skal respekteres for sine individuelle evner. AG aksepterer ingen form for trakassering eller diskriminering på grunnlag av kjønn, religion, rase, nasjonal eller etnisk opprinnelse, kulturell bakgrunn, sosial tilhørighet, funksjonshemming, seksuell legning, sivilstand, politisk oppfatning eller andre forhold.

Integritet
AG sine medarbeidere skal utvise integritet og følge god forretningsskikk i all virksomhet. Med god forretningsskikk menes å opptre etisk både i forhold til bedriftens egne prinsipper og retningslinjer, samt samfunnets normer og regler. Brudd på disse forventningene kan få betydelige konsekvenser for bedriften i form av økonomiske tap og tapt tillit, og hver enkelt må la hensynet til bedriften være styrende for de valg som foretas.

Bestikkelser, gaver og fordeler
Det er i alle sammenhenger forbudt å bestikke, eller motta bestikkelser eller urimelige gaver fra kunder, leverandører, partnere, myndigheter eller andre interessenter. Skulle vi bli tilbudt noe som kan oppfattes som en bestikkelse, skal det umiddelbart rapporteres til nærmeste overordnede. Gaver med verdi over kr. 1000 skal avvises. Gaver eller andre begunstigelser til forretningsforbindelser skal skje i samsvar med lokalt akseptert, god forretningsskikk. Gaver og andre fordeler kan bare gis dersom de er beskjedne av verdi og gis med begrenset hyppighet – og forutsatt at tid og sted er passende. Dersom man leverer til utlandet er det viktig å være bevisst graden av korrupsjon i det land man opererer i. Nord-Amerika og Vest-Europa er generelt sett verdensdeler med en liten grad av korrupsjon. I andre verdensdeler kan dette være et langt større problem. Ved leveranser til f.eks øst-Europa eller Asia må vi være spesielt bevisst dette problemet.

Arrangementer
Deltagelse på arrangementer betalt av andre, som for eks. leverandører eller kunder, skal vurderes etter faglig innhold og forretningsrelevans. Representasjonsarrangementer i regi av AG skal være godkjent av avdelingsleder i den avdeling som må bære kostnaden. Som hovedregel skal representasjonsarrangementer tillegges en faglig del. Unntak kan være middager og enkle tilstelninger med kort varighet.

Interessekonflikter
En ansatt og/eller styremedlem i AG, skal unngå å ha personlige eierinteresser i andre virksomheter hvis dette svekker, eller kan tenkes eller oppleves å svekke lojaliteten til selskapet. Medarbeidere som er involvert i anskaffelser skal utvise særskilt oppmerksomhet. Vær oppmerksom på potensielle interessekonflikter og meld fra til din nærmeste overordnede om det kan reises tvil ved din habilitet.

Taushetsplikt
Du forplikter deg til å bevare taushet om drifts- og forretningshemmeligheter, herunder produkt- og prosesskunnskap som du er blitt kjent med i din ansettelse hos oss. Dette gjelder også etter at ditt ansettelsesforhold i AG eventuelt har opphørt. Ved fratredelse er du forpliktet til å levere fra deg all dokumentasjon bl.a. i form av tegninger, beskrivelser, datadisketter, kalkyler osv. knyttet til arbeidet og til firmaets kompetanse og forretningsdrift. Videre skal utleverte nøkler, bøker og annet utstyr bekostet av AG innleveres. Leverandører skal ikke informeres om interne forhold som er leverandøren uvedkommende og som kan gi leverandøren konkurransemessige fordeler ved en senere anledning.

Bruk og sikring av selskapets eiendeler
Sikring og fornuftig bruk av AG’s eiendeler er et ansvar som hviler på hver ansatt. Alle aktiva skal brukes og oppbevares med forsiktighet og respekt, og sikres mot
ødeleggelse og misbruk. Bruk av AG’s tid, materialer, eiendeler eller utstyr til formål som ikke er direkte knyttet til AG’s virksomhet er forbudt uten tillatelse fra en relevant AG representant. Det samme gjelder fjerning eller lån av AG’s eiendeler uten tillatelse.

Plikt og rett til å si fra og til å søke råd
Kravet til lojalitet forplikter oss til å si fra dersom vi oppdager uetiske eller ulovlige forhold, og til å be om råd dersom vi befinner oss i et etisk dilemma. Alle medarbeidere har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold. Unnlatelse i å varsle kan i alvorlige tilfeller bli å anse som medvirkning. Medarbeidere som blir oppmerksomme på eller får berettiget mistanke om at det kan foreligge kritikkverdige forhold, skal rapportere til nærmeste overordnede (Varsling)

Kontakt oss!