Gå til innholdet
Filteranlegg

Hvorfor fungerer ikke støvfilteret? Det gjorde det tidligere!

Hvor mange er det ikke som oppdager driftsproblemer med det støvfilteret som fungerte perfekt da det ble installert for bare noen få år siden?

Avsuget har blitt dårligere, det støver i fabrikken, filterposer byttes oftere enn tidligere, filteret er vanskelig å rense, og det kan til og med være vanskelig å få støvet ut av filteret. Hvorfor er det slik? Er en tung investering nå bare bortkastet? Må vi igjen sloss for nytt filter på neste budsjett? Sannsynligvis ikke!

For hvert nye filter vi prosjekterer og selger, ligger det solid ingeniørkunnskap og erfaring til grunn. Alle parameter som påvirker et riktig filtervalg må det tas hensyn til. Dette vil typisk være produksjonsprosess, støvtype og partikkelstørrelse, mengde støv, temperaturer og mye annet. Dette forutsetter en god kunnskap hos oss som leverandør, både om kunde, bransje og prosess.

Riktig filtervalg handler ikke bare om pris på investeringstidspunktet, det handler i like stor grad om fremtidige kostnader knyttet til funksjon, drift og vedlikehold.

Hvorfor fungerer da filteranlegget så dårlig nå?

Det kan selvsagt være mange årsaker til det, - noen åpenbare, andre kanskje ikke fullt så opplagte. Noen momenter du kan tenke på:

 • Produksjonsprosesser endres, og dermed endres også de forutsetningene som lå til grunn da filteranlegget ble startet opp
 • Nesten alle bedrifter har en lokal Petter Smart. Det er bra! Men kanskje ikke alltid? Noe vi veldig ofte ser er at et velfungerende filteranlegg blir tilfeldig belastet med nye avsug og tilkoblinger. «Filteret klarer sikker litt mer, det virker jo så bra!». Tilfeldige lokale ombygginger kan ødelegge både driften av filteret og balansen i avsugsanlegget
 • Vedlikeholdsmessig havner ofte støvfilteret litt utenfor alt. Produksjonsansvarlige konsentrerer seg om produksjon, vedlikehold er opptatt med havarier og annet, og støvfilteret lever sitt eget liv og blir glemt.
 • Når støvfilteret ikke lenger fungerer som forventet, dukker Petter Smart opp igjen. Endringer gjøres på filterets driftsparametere, uten at Petter helt forstår logikk og konsekvens.

Finnes det håp om redning av filteranlegget?

Svaret er ja! Et besøk av en av våre serviceteknikere eller ingeniører, vil vi sammen med deg som kunde gjennomgå og justere filteret på en måte som kanskje kan bringe det tilbake til en god drift. Noen av de områdene vi setter søkelys på er:

 • Funksjonskontroll av de enkelte komponenter som inngår
 • Gjennomgang og justering, eventuelt ombygging, av renseautomatikk
 • Gjennomgang av endrede driftsforutsetninger, og konsekvens av dette
 • Kontroll av filtermedium (posekvalitet). Alternative valg av filterposer?
 • Kontroll av lekkasjer, samt informere om konsekvenser av dette.
 • Kontroll/korreksjon av filterets rensetrykk
 • Gjennomgang og opplæring av driftspersonell

En gjennomgang som dette viser ofte at vi med enkle tiltak og justeringer kan bedre filterdriften ved å øke filterposenes levetid, eliminere problemer med utmating av støv, redusere støvlekkasjer i fabrikken ved å øke avsugskapasiteten og balansen i kanalanlegget, og sist, men ikke minst, redusere utslippet til luft!

Ta kontakt med oss om du har spørsmål til hvordan vi jobber, hva vi leverer eller en helt konkret forespørsel.

Mer om  filteranlegg

AG-bloggen